shell教程
OutOfMemory.CN技术专栏-> shell-> shell教程-> 4.3. Bash变量是无类型的

4.3. Bash变量是无类型的

不同与许多其他的编程语言,Bash不以"类型"来区分变量。本质上来说,Bash变量是字符串,但是根据环境的不同,Bash允许变量有整数计算和比较。其中的

不同与许多其他的编程语言,Bash不以"类型"来区分变量。本质上来说,Bash变量是字符串,但是根据环境的不同,Bash允许变量有整数计算和比较。其中的决定因素是变量的值是不是只含有数字.


例子 4-4. 整数还是字符串?

#!/bin/bash
# int-or-string.sh: Integer or string?

a=2334          # 整数.
let "a += 1"
echo "a = $a "      # a = 2335
echo           # 仍然是整数.


b=${a/23/BB}       # 把变量a中的"23"替换为"BB"并赋给变量b
             # 这使变量$b成为字符串
echo "b = $b"      # b = BB35
declare -i b       # 即使明确地声明它是整数也没有用
echo "b = $b"      # b = BB35

let "b += 1"       # BB35 + 1 =
echo "b = $b"      # b = 1
echo

c=BB34
echo "c = $c"      # c = BB34
d=${c/BB/23}       # 把"BB"替换成"23"
             # 这使变量$d成为一个整数
echo "d = $d"      # d = 2334
let "d += 1"       # 2334 + 1 =
echo "d = $d"      # d = 2335
echo

# What about null variables?
e=""
echo "e = $e"      # e =
let "e += 1"       # 数值计算允许有null值操作?
echo "e = $e"      # e = 1
echo           # 空值(null)变量变成了整数

# 如果没有声明变量会怎么样?
echo "f = $f"      # f =
let "f += 1"       # 算术计算能通过吗?
echo "f = $f"      # f = 1
echo           # 没有预先声明的变量变为整数# 在Bash中的变量确实是无类型的.

exit 0

变量没有类型既是幸运的也是悲惨的。它使脚本编程时有更多的弹性(但也可能把你弄晕)并能很容易地写出代码。但是,这也很容易不小心犯错误和养成坏的编程习惯。

程序员的负担就是要清楚地知道脚本中变量的类型。Bash不会帮你检查。

© 内存溢出 OutOfMemory.CN