Xpath规格严格

Xpath规格严格,第1张

 

 

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<persons>
        <country>china</country>
        <city>zhengzhou</city>
        <person>
                <id>101</id>
                <name>zhangsan</name>
                <contacts>
                        <email>zhangsan@yahoo.cn</email>
                        <tel>0371-85555555</tel>
                        <qq>6683965</qq>
                </contacts>
                <addresses>
                        <address>
                                <zipcode>450000</zipcode>
                                <street>aaa</street>
                        </address>
                        <address>
                                <zipcode>450001</zipcode>
                                <street>bbb</street>
                        </address>
                </addresses>
        </person>
        <person>
                <id>102</id>
                <name>lisi</name>
                <contacts>
                        <email>lisi@yahoo.cn</email>
                        <tel>0371-68554545</tel>
                        <qq>224488</qq>
                </contacts>
                <addresses>
                        <address>
                                <zipcode>450002</zipcode>
                                <street>xxx</street>
                        </address>
                        <address>
                                <zipcode>450003</zipcode>
                                <street>yyy</street>
                        </address>
                </addresses>
        </person>
</persons>

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/zaji/2092094.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-07-22
下一篇 2022-07-22

随机推荐

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存